Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Výber VZN podľa filtrov

VZN č. 2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Žlkovce

Dátum zverejnenia návrhu: 20.2.2019

Schválené: 20.3.2019

Vyhlásené: 21.3.2019

Účinnosť: 8.4.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŽLKOVCE

č. 2/2019

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Žlkovce

 

Dátum zverejnenia návrhu VZN na úradnej tabuli obce Žlkovce

20.02.2019

Dátum zverejnenia návrhu VZN na webovom sídle obce Žlkovce

20.02.2019

Dátum schválenia VZN obecným zastupiteľstvom obce Žlkovce

20.03.2019

Dátum zverejnenia VZN na úradnej tabuli obce Žlkovce

21.03.2019

Dátum zverejnenia VZN na webovom sídle obce Žlkovce

21.03.2019

Dátum nadobudnutia účinnosti VZN

08.04.2019

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Obec Žlkovce (ďalej len „obec“) podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) a podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Žlkovce č. 2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Žlkovce (ďalej len „VZN“).
 2. VZN vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Článok 2

Umiestňovanie volebných plagátov

 1. Kandidujúce politické strany, politické hnutia, ich koalície alebo jednotliví kandidáti (ďalej len „kandidujúci subjekt“) môžu počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách obce len na nasledovnom mieste: verejne prístupná tabuľa umiestnená na oplotení, nachádzajúca sa vedľa úradnej tabule obce.
 2. Na iných miestach verejných priestranstiev v obci je umiestňovanie volebných plagátov zakázané.
 3. Umiestňovanie volebných plagátov na určených miestach je bezplatné.
 4. Za umiestňovanie volebných plagátov na určených miestach, údržbu umiestnených volebných plagátov a odstránenie volebných plagátov zodpovedajú jednotlivé kandidujúce subjekty na vlastné náklady.
 5. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie kandidujúci subjekt.
 6. Kandidujúci subjekt je povinný na vlastné náklady do 10 dní odo dňa konania volieb odstrániť z určených miest svoje volebné plagáty, inak budú odstránené obcou na náklady kandidujúceho subjektu.

Článok 3

Spôsob pridelenia plôch na umiestnenie plagátov

 1. Kandidujúcemu subjektu sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha označená číslom.
 2. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie.
 3. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.

Článok 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Týmto VZN sa ruší a nahrádza VZN č. 2/2006
 2. Návrh VZN bol zverejnený pred konaním obecného zastupiteľstva dňa 20.02.2019.
 3. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 20.03.2019

 

V Žlkovciach, dňa 20.03.2019

                                                                                             Jozef Daniška

                                                                                               starosta obce

 


dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka