Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Žlkovce

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Obec Žlkovce v zmysle uznesenia č. 4/2018 zo dňa 09.05.2018 vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1.   Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Obec Žlkovce

Žlkovce 158, 920 42

IČO: 00 313 238

Zast.: Jozef Daniška, starosta obce

Kontakt: 033/74 34 153, e-mail: starosta@zlkovce.sk

IBAN: SK67 0200 0000 0000 1522 2212

 

2.   Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

2.1     Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú pozemky, parcela reg. “C“ KN, parc. č. 180/2 o výmere 1102 m2 a parc. č. 181/2 o výmere 1147 m2, druh pozemkov: orná pôda, kat. územie: Žlkovce, evidovaných Okresným úradom Hlohovec, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 600, pre kat. územie: Žlkovce, obec: Žlkovce, okres: Hlohovec (ďalej ako „nehnuteľnosť“ alebo „predmet obchodnej verejnej súťaže“).

2.2     Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 1,00 EUR za m2.

 

3.   Lehota na predloženie návrhu:

3.1     Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Žlkovce a dňom uverejnenia na webovej stránke mesta Žlkovce, t. j. dňa 08.02.2019.

3.2     Uzávierka na predkladanie ponúk je 22.02.2019 o 10:00 hod.

 

4.    Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy

Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí obsahovať:

a)    identifikačné údaje účastníka súťaže: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, podpis,

b)    predmet žiadosti o kúpu, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže,

c)    návrh kúpnej ceny za celý predmet obchodnej verejnej súťaže, pričom ponúkaná kúpna cena nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 1,00 EUR za m2,

d)    záväzok účastníka súťaže uhradiť kúpnu cenu tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa, najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 7 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

e)    vyhlásenie účastníka súťaže, že v prípade, ak neuhradí v lehote dohodnutej v písm. d) tohto bodu (t. j. do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa za to, že vyhlasovateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť,

f)     záväzok účastníka súťaže uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

g)    súhlas účastníka súťaže so súťažnými podmienkami.

 

5.    Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:

5.1     Účastník súťaže môže byť len fyzická osoba, musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov a môže predložiť iba jeden súťažný návrh na odkúpenie ponúkaných nehnuteľností.

5.2     Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu a musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.

5.3     Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).

5.4     Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

5.5     Súťažný návrh musí byť doručený na Obecný úrad Žlkovce, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Obchodná verejná súťaž na predaj majetku – NEOTVÁRAŤ“, v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa www.zlkovce.sk, a úradnej tabuli obce Žlkovce.

5.6     Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia stavebná a na ochranu verejného poriadku.

5.7     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

5.8     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.

5.9     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.

5.10 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

5.11 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť.

 

6.   Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

 

7.         Oboznámenie sa s predmetom ponuky:

Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné uskutočniť po predchádzajúcej dohode s vyhlasovateľom súťaže, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov. Kontakt v prípade záujmu o obhliadku p. Jozef Daniška, starosta obce Žlkovce, tel.: 033/74 34 153, e-mail: starosta@zlkovce.sk


 
 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka