Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Žlkovce

Verejná diskusiaVytlačiť
 

Občianska iniciatíva “Chceme zdravú krajinu” v spolupráci s obcou Žlkovce


Vás srdečne pozýva na


verejnú diskusiu


o možných rizikách pre životné prostredie, spodné vody a vlastnícke práva
v súvislosti s realizáciou prieskumných vrtov pre ložiskový geologický prieskum
horľavého zemného plynu “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú.
Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) a potenciálnou budúcou ťažbou


dňa 8. 5. 2019 o 14:00 v Kultúrnom dome v obci Žlkovce


Program:


1. Prezentácia príspevkov pozvaných účastníkov a odborná diskusia
2. Všeobecná verejná diskusia


Navrhované témy diskusie:


1. Aktuálny stav procesu povoľovania a realizácie prieskumných vrtov.
2. Potreba navrhovaného prieskumu a prípadnej ťažby - verejný záujem alebo čisto komerčná
aktivita?
3. Potreba vypracovania analýzy dopadov na životné prostredie (EIA) a spoločné
posudzovanie vplyvov všetkých navrhovaných vrtov, dôsledky nevypracovania EIA.
4. Účasť obcí a verejnosti na povoľovacom konaní, (ne)dostatočné vymedzenie okruhu
dotknutých obcí, spôsob informovania verejnosti o pripravovaných zámeroch.
5. Riziko a následky kontaminácie spodných vôd a pôdy, zabezpečenie vrtu proti úniku
nebezpečných látok, spôsob detekcie úniku škodlivých látok, používané nebezpečné látky.
6. Možné havarijné situácie, rýchlosť a spôsob ich likvidácie, krátkodobé a dlhodobé následky,
garancie pre finančné a technické zabezpečenie likvidácie havarijných situácií a ich
následkov.
7. Spôsob likvidácie neúspešných vrtov, ich zabezpečenie a správa v dlhodobom časovom
horizonte, využitie pozitívnych vrtov pre možnú budúcu ťažbu.
8. Formálny priebeh procesu povoľovania ťažby, možnosť účasti obcí a verejnosti, vyjadrenia
(ne)súhlasu s ťažbou a jej zablokovania.
9. Predpokladaný objem a rozsah budúcej ťažby (počet a umiestnenie ťažobných vrtov,
plynovodov, zberných a iných obslužných zariadení).
10. Predpokladaná technológia možnej budúcej ťažby – konvenčná vs. nekonvenčná ťažba,
garancie nevyužívania technológie hydraulického štiepenia (frakovania), či iných
nekonvenčných metód ťažby.
11. Úloha účasti Vermilion Slovakia Exploration, s. r. o. v prieskumnej činnosti a možnej
budúcej ťažbe. Táto spoločnosť je súčasťou zahraničnej skupiny Vermilion, ktorá (viď
oficiálne webstránky) využíva aj nekonvenčné metódy ťažby ropy a zemného plynu.
12. Úhrady a kompenzácie pre obce a vlastníkov nehnuteľností dotknutých prieskumom a
možnou budúcou ťažbou. Záber, vyvlastňovanie pozemkov, či iné obmedzenia vlastníckych
práv v súvislosti s prieskumom a ťažbou.

Účasť prisľúbili:


Mgr. Michal Daniška, PhD., obyvateľ obce Žlkovce a zástupca občianskej iniciatívy “Chceme
zdravú krajinu”, ktorá nesúhlasí s prieskumom a ťažbou zemného plynu v okresoch Hlohovec,
Trnava a Piešťany a požaduje, aby pre všetky navrhované vrty bolo nariadené vypracovať spoločnú
analýzu vplyvov na životné prostredie (EIA). Žiada rozšírenie zoznamu dotknutých obcí,
minimálne o tie, ktorých katastre susedia s katastrálnymi územiami, v ktorých sú plánované vrty.


RNDr. Elena Fatulová, hydrogeologička, dlhoročná pracovníčka odboru ochrany vôd MŽP SR. V
súčasnosti predsedníčka Inštitútu vodnej politiky (www.ivpoz.sk), ktorý má za cieľ zastaviť
devastáciu vodných zdrojov v SR a zvýšiť ich ochranu. Špeciálnu pozornosť venuje problematike
znečistenia podzemných vôd Žitného ostrova a ohrozeniu vodných zdrojov aktivitami súvisiacimi s
prieskumom a ťažbou ropy a horľavého zemného plynu na východnom Slovensku.


Roland Noga (formou videokonferencie), štatutár OZ Aropaňe! ( A ropa ňe!, aropane.sk). Má za
cieľ chrániť životné prostredie pred negatívnymi dopadmi aktivít súvisiacich s prieskumom a
ťažbou nerastných surovín, ťažbou dreva, chrániť občianske slobody a majetkové práva. Od roku
2016 bojuje proti aktivitám súvisiacim s prieskumom a ťažbou ropy a horľavého zemného plynu na
severovýchodnom Slovensku.


NAFTA, a. s. a Vermilion Slovakia Exploration, s. r. o (formou delegovaných zástupcov),
navrhovateľ zámeru realizácie prieskumných vrtov “Trakovice 13”, “Madunice 8” a “Malženice 1”.
Držiteľ povolenia pre prieskum ložísk horľavého zemného plynu v prieskumnom území “Trnava”.
Veríme, že Vám záleží na zdravom životnom prostredí a čistej vode pre Vás, Vaše
deti a budúce generácie. Nechceme, aby sa rozhodovalo o nás bez nás. Chceme EIA!


Tešíme sa na Vašu účasť!


Pomôžte nám zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách prieskumu a možnej budúcej ťažby
zemného plynu v okolí našich obcí. Viac informácií na:
email: chcemezdravukrajinu@centrum.sk
facebook: www.facebook.com/chcemezdravukrajinu
web: www.chcemezdravukrajinu.sk


Aktuálny stav:
Proces povoľovania prieskumných vrtov možno sledovať na webovom sídle MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prieskumny-vrt-trakovice-13
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prieskumny-vrt-madunice-8
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prieskumny-vrt-malzenice-1


Ku dňu 17. 4. 2019 bolo vydané právoplatné rozhodnutie, že pre vrt “Trakovice 13” nie je potrebné
vypracovať analýzu dopadov na životné prostredie (EIA) a spoločnosti NAFTA, a. s. a Vermilion SlovakiaExploration, s. r. o. začali s terénnymi úpravami v okolí miesta vrtu. Pre vrty “Madunice 8” a “Malženice 1” stále prebieha zisťovacie konanie, výsledkom ktorého bude vydanie rozhodnutia o tom, či sa pre tieto vrty musí alebo nemusí vypracovať analýza dopadov na životné prostredie (EIA). Voči tomuto rozhodnutiu bude môcť v zákonnej lehote každý občan SR podať odvolanie ako “dotknutá verejnosť”. Je potrebné sledovať úradné tabule obcí Červeník a Malženice, okresných úradov Hlohovec a Trnava a príslušné stránky na webovom sídle MŽP SR, kde toto rozhodnutie musí byť zverejnené.
 


 
 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka