Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta, obecné zastupiteľstvo

Starosta obce v rokoch 2018 - - Jozef Daniška

IMG_3639.jpg

Starosta

§ 13

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.5)

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,10aa)

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d) predsedu samosprávneho kraja,

e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f) podľa osobitného zákona.10b)

(4) Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(9) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.11)

(10) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

§ 13a

(1) Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,

g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,

i) smrťou,

j) zrušením obce.

(2) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

(3) Obecné zastupiteľstvo

a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených voličov,12)

b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

(4) Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.


 

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Mgr. Alena KováčikováIMG_3635.jpg

                                      

JUDr. Anton Ukropec

 

Mgr. Jana Kováčová

 

Ing. Alexandra Korbeľová

 

Ing. Marek Molda

 

Mgr. Miroslav Valovič

 

Ing. Timotej Bokor

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, ktorých je sedem. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, sú mu vyhradené nasledovné oblasti:

1) určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku a jeho zmeny, kontrolovať hospodárenie s ním,

2) schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisie komunálnych dlhov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

3) schvaľuje územný plán obce, koncepciu rozvoja obce alebo jeho časti,

4) rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,

5) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,

6) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach,

7) schvaľuje dohody medzinárodnej spolupráce a členstvo obce v medzinárodnom združení,

8) určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,

9) schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce a štatút obce,

10) zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

11) zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

12) udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

13) ustanovuje erb obce, vlajku obce a pečať obce.


Rokovanie obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Spôsobilé rokovať a unášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie znesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.


 

Starosta obce v rokoch 2002-2018 - Ing. Tibor Stanko

 DSC_1347.JPG

 


 

Poslanci obecného zastupiteľstva 2014-2018

Viera Bokorová 

                                                      

Jozef Daniška

 

Branislav Malovec

 

Jozef Malovec

 

Radovan Malovec

 

Rastislav Stanko

 

JUDr. Anton Ukropec


 

Poslanci obecného zastupiteľstva 2010-2014

Viera Bokorová

i_838856.jpg

 

Rastislav Stanko

 

Jozef Daniška

 

Ing. Róbert Žemla

 

Ing. Jozef Daniška  

                    

Jozef Malovec

 

Radovan Malovec (Martin Zachar)

 


 

Poslanci obecného zastupiteľstva 2006-2010

Viera Bokorová

                                                   

Ing. Jozef Daniška

 

Jozef Daniška

 

Jozef Malovec

 

Ľubomír Zachar

 

Rastislav Stanko

 

Ing. Robert Žemla


 

Poslanci obecného zastupiteľstva 2002 - 2006

Viera Bokorová

 

Vladimír Bokor

 

Ing. Jozef Daniška

 

Jozef Malovec

 

Ing. Bohuslav Uváčik

 

Milan Valovič

 

Ľubomír Zachar

 


 

Starostka obce v rokoch 1984 - 2002, pani Mária Bokorová

Poslanci obecného zastupiteľstva 1998 - 2002

Terézia Baližová

Milan Bokor

Viera Bokorová

Vladimír Bokor

Augustín Daniška

Kamil Hudzovič

Jozef Malovec

Zdeno Polakovič

Ing. Tibor Stanko

Ľubomír Zachar

Ing. Bohuslav Uváčik

František Žažo


 

Poslanci obecného zastupiteľstva 1994 - 1998

Milan Bokor                                                                             

Viera Bokorová

Vladimír Bokor

Augustín Daniška

Ing. Jozef Daniška

Kamil Hudzovič

Peter Kleštinec

Jozef Malovec

Viliam Mikuš

Ing. Tibor Stanko

Ing. Bohuslav Uváčik

Milan Valovič


 

Poslanci obecného zastupiteľstva 1990 - 1994

Viera Bokorová

Augustín Daniška

Ing. Jozef Daniška

Kamil Hudzovič

Karol Kačinec

Jozef Malovec

Viliam Mikuš

Alexander Martinkovič

Ing. Augustín Ukropec

Ing. Bohuslav Uváčik

Milan Valovič

Ľubomír Zachar


 

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

smshlasnik.png
  • Utorok111graphic-icon
  • Streda10-1graphic-icon
  • Štvrtok105graphic-icon
webygroup

Úvodná stránka