Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Žlkovce

Správa o hodnotení činnosti - Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS a.s., lokalita Jaslovské BohuniceVytlačiť
 

Obec Žlkovce ako dotknutá obec informuje verejnosť, že na tunajší úrad bol dňa 13.08.2019 doručený list z Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva , Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 1101/2019-1.7/zg, v ktorom predkladá správu o hodnotení činnosti „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice“  navrhovateľa Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.

 MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, zasiela podľa § 33 ods. 1 zákona povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci na zaujatie stanoviska správu o hodnotení činnosti prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-spracovatelskych-kapacit-technologii-pre-spracovanie-upr

Správa o hodnotení činnosti ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, musí byť verejnosti sprístupnené po dobu 30 dní od zverejnenia.

Do správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť v pracovné dni v úradných hodinách na OcÚ Žlkovce, Žlkovce 158, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže tiež doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1 zákona aj na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Podľa § 34 ods. 2 zákona dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.
Termín a miesto konania verejného prerokovania dotknutá obec oznámi podľa § 34 ods. 3 zákona verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán.

Pozvánka na verejné prerokovanie


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka