Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo a hlavný kontrolór obce

Na tomto mieste prinášame zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva. Pri každom poslancovi bude čoskoro jeho obecná mailová adresa, na ktorú môžete zaslať svoju otázku, názor, návrh na zlepšenie atď. Poslanci na príslušný podnet odpovedia, resp. prednesú na najbližšom zasadnutí OZ a následne odpovedia na každý slušný a podpísaný mail.

 


 

Poslanci obecného zastupiteľstva 2018-2022

Mgr. Alena Kováčiková

Mgr. Alena Kováčiková

 

JUDr. Anton Ukropec

Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

 

Ing. Alexandra Korbeľová

Ing. Alexandra Korbeľová

 

Ing. Marek Molda

Ing. Marek Molda

 

Mgr. Miroslav Valovič

Mgr. Miroslav Valovič

 

Ing. Timotej Bokor

Ing. Timotej Bokor

 

 

 

Obecná kontrolórka

Renáta Beláková


 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, ktorých je sedem. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, sú mu vyhradené nasledovné oblasti:

 

 1. určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku a jeho zmeny, kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisie komunálnych dlhov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 3. schvaľuje územný plán obce, koncepciu rozvoja obce alebo jeho časti,
 4. rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 6. uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach,
 7. schvaľuje dohody medzinárodnej spolupráce a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 8. určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
 9. schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce a štatút obce,
 10. zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 11. zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 12. udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 13. ustanovuje erb obce, vlajku obce a pečať obce.

Rokovanie obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Spôsobilé rokovať a unášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie znesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

smshlasnik.png
 • Streda6-3graphic-icon
 • Štvrtok52graphic-icon
 • Piatok3-5graphic-icon
webygroup

Úvodná stránka