Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Výber VZN podľa filtrov

Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žlkovce

Dátum zverejnenia návrhu: 22.7.2019

NÁVRH

           
                               VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ŽLKOVCE

č. 4/2019

 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žlkovce

 

Dátum zverejnenia návrhu VZN na úradnej tabuli obce Žlkovce

22.07.2019

Dátum zverejnenia návrhu VZN na webovom sídle obce Žlkovce

22.07.2019

Dátum schválenia VZN obecným zastupiteľstvom obce Žlkovce

 

Dátum zverejnenia VZN na úradnej tabuli obce Žlkovce

 

Dátum zverejnenia VZN na webovom sídle obce Žlkovce

 

Dátum nadobudnutia účinnosti VZN

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

  1. Obec Žlkovce (ďalej len „obec“) podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §  28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Žlkovce č. 4/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Žlkovce (ďalej len „nariadenie“).

 

Článok 2

Materská škola

  1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne sumou 15,00 €.

 

Článok 3

Školský klub detí

  1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) zriadeného obcou mesačne za dieťa nasledovne:

Ranná dochádzka do ŠKD: 2€

Ranná a poobedná dochádzka do ŠKD:7,00 €

 

Článok 4

Školská jedáleň

  1. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie dieťaťa a žiaka v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec, za nasledovných podmienok:

Stravník – dieťa v materskej škole

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Dotácia štátu na podporu dieťaťa k stravovacím návykom

Stravníci od 2 – 6 rokov

0,36

0,85

0,24

1,45

 

Dieťa MŠ predškolák

0,36

0,85

0,24

1,45

1,20

 

 

Stravník – žiak

v základnej škole

Obed

Dotácia štátu na podporu dieťaťa k stravovacím návykom

 €

Stravníci od 6 – 11 rokov

1,15

1,20

 

 

  1. Zamestnanec prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec, sumou 1,33 € za jeden obed.

 

 

Článok 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Príspevok podľa článku 2, 3 a 4 sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
  2. Zrušuje sa VZN č. 1/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ.
  3. Návrh nariadenia bol zverejnený pred konaním obecného zastupiteľstva dňa 22.07.2019
  4. Nariadenie prijalo obecné zastupiteľstvo dňa ...............
  5. Nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.

 

V Žlkovciach, dňa ...............

                                                                                             Jozef Daniška

                                                                                               starosta obce

 


dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka