Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne a športové akcie ku dňu 17. 2. 2019

17.2.2019   15:00

Karneval.jpg

KD Žlkovce

Karneval

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Identifikácia Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obec Žlkovce, adresa: Žlkovce 158, 920 42, tel.: 033 74 34 153,
e-mail: info@zlkovce.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Adresa: Garbiarska 5, 040 01 Košice
Tel. kontakt: 02/800 800 80
E-mail: dopirak@osobnyudaj.sk

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame na účel prezentácie našej obce, formou vyhotovovania fotografií z obecného karnevalu a ich zverejnením na našej oficiálnej stránke (www.zlkovce.sk) s cieľom informovať obyvateľov obce o spoločenských akciách. Právnym základom spracúvania je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté: súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne inému zákonom oprávnenému subjektu. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov.

3. Aké máte práva?

Právo odvolať súhlas - máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle obecného úradu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

4. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

5. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.


 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka