Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie, sťažnosti

Informácie o spôsobe získavania informácií

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Kto má právo na sprístupnenie informácií? 

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Žlkovce k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 

Povinná osoba: 

Obec Žlkovce je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. 

Žiadosť možno podať:

- poštou  na adresu (Obec Žlkovce, Obecný úrad Žlkovce, Žlkovce158, 920 42) alebo osobne do podateľne obce
-  e-mailom (info@zlkovce.sk)

Lehota vybavenia: 

Informácie mesto sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená. 

Čo sa nesprístupňuje: 

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona. 

Rozhodnutie: 

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. 

Odvolanie: 

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. 

Z odvolania musí byť zrejmé:

kto ho podáva
- akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
- čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností

Všetky žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti resp. iné podania fyzických a právnických osôb sa podávajú v písomnej forme poštou (Obec Žlkovce, Obecný úrad Žlkovce, Žlkovce158, 920 42), osobným doručením v čase úradných hodín, elektronicky na e-mailovú adresu : info@zlkovce.sk

Obec Žlkovce postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj osobitnými predpismi. 

Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, lehota na vybavenie podľa naliehavosti alebo v závislosti od jej náročnosti, je 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností, možno túto lehotu predĺžiť až na 60 dní.

Pri vybavovaní sťažností mesto postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad o vybavovaní sťažností.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky možno podať:

proti rozhodnutiam, v ktorých orgán územnej samosprávy rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v správnom konaní (rozhodnutia správneho orgánu);

proti rozhodnutiam mesta v osobitných konaniach, pokiaľ je opravný prostriedok podľa osobitného právneho predpisu prípustný.

Miesto podania opravného prostriedku:

Opravný prostriedok možno podať osobne alebo poštou na adresu Obec Žlkovce, Obecný úrad Žlkovce, Žlkovce158, 920 42.

Spôsob podania opravného prostriedku:

Opravný prostriedok sa podáva písomne.

Lehota na podanie opravného prostriedku:

Opravný prostriedok možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z osobitného právneho predpisu alebo samotného rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.

Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z.z.

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p
Zákon č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v z.n.p
Zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní (správny poriadok) v z.n.p
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  z.n.p
Zákon SNR č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v z.n.p
Zákon č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v z.n.p
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z.n.p
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v z.n.p
Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p
Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v z.n.p
Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p
Zákon č. 442/2002 Z.z.  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve v z.n.p
Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v z.n.p
Vyhláška 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka