Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

1954

Šťastia a veľa úspechov v práci si priali občania na prahu nového roku 1954.
Uplynulé roky priniesli do celoštátneho života podstatné zvláštnosti a dôležité premeny. Preto obyvatelia vstupovali do nastávajúceho roku s otázkou, čím on prekvapí počas svojho trvania. Najmä každého zaujímala stále ešte nedoriešená otázka mierového nažívania medzi jednotlivými štátmi, budiacia pocit neistoty. Veď dozvuky minulej vojny ešte i dnes – skoro po desiatich rokoch – odstrašujúco pôsobia najmä na tých, ktorí jej hrôzy pocítili či doma alebo priamo na bojisku.
Popri všetkých denných starostiach otázka mieru bola cez celý rok jednou z tých, ktorým bola venovaná najväčšia pozornosť. Priamo k tomu bola zameraná tlač, rozhlas, verejné pohovory, no najviac neistota, vyplývajúca zo vzájomného neporozumenia veľmocí a zo strojených príprav na novú vojnu.

Naši ľudia s najväčším záujmom sledovali úsilia SSSR, ktoré mali zaistiťkolektívnu bezpečnosť v Europe a vyriešiť otázku remilitarizácie Západného Nemecka. Nimi sa priamo zaoberali i na verejných zhromaždeniach, na ktorých všetky strojené úsilia o novú vojnu zatracovali a boli proti tým, ktorí krvou vydobytý mier v akejkoľvek forme oslabovali alebo narušovali.
I keď vyššie spomenuté okolnosti vyvolávali u občanov pocit neistoty v budúcnosť, nemôže sa povedať, že by vplývali na ich zmýšľanie a konanie nejak nepriaznivo. Naopak, z ich počúvania zračil sa rast ich politickej vyspelosti, čo sa odzrkadlovalo vo všeobecnom zlepšení plnenia úloh, daných stranou a vládou. Toto, ako v poľnohospodárskej obci, sa najlepšie ukázalo v pomere k pôde a jej obrobeniu, ako aj v plnení dodávkových povinností. Záujem o pôdu, ktorý asi pod vplyvom dodávkových povinností, bol predsa len chabý, vzrástol, z pôdy sa dosiahli vyššie výnosy a ľahšie prebiehalo plnenie dodávok. No, nájdu sa v okolí niekoľkí, ktorí zo špekulačných dôvodov narušovali výrobno-dodávkový plán. V našej obci už nebolo tohto roku neobrobenej pôdy a tiež zaniklo doterajšie obrábanie zanedbanej a verejnej pôdy MNV. Jej ďalšie obrobenie sa zaistilo jednotlivcami.
Kým pomer občanov ako roľníkov k pôde sa zlepšil, postoj k otázke socializácie dediny bol aj naďalej ľahostajný a priam nepriaznivý. Hoci sa o družstevnej otázke debatovalo veľa verejne aj súkromne, nevedeli sa obyvatelia ani v tomto roku nadchnúť pre vstup do JRD a tak družstvo II. typu rozšíriť na III. typ. Ako dôvod nezáujmu o družstvo uvádzali obyvatelia slabú odmenu za prácu a poukazovali na neúspešné družstvá. No, musí sa priznať, že príčinou neúspechov za družstevnú myšlienku bola slabá agitačno-propagačná práca, zlepšenie ktorej sa má dosiahnuť nastúpením novozvolenej ľudovej správy.
Po zahájení celoštátnej diskusie o návrhu zákona o národných výboroch, cieľom ktorej bola starostlivosť o pracujúceho človeka v meste i na dedine a úspešnosť práce národných výborov a jej vplyve na úroveň a rast občanov. Hodnotila sa doterajšia práca ľudovej správy, hovorilo sa o jej kladoch a zámerne o nedostatkoch, aby sa noví členovia národ. výboroch podobných chýb vyvarovali. Dozaista aj tieto prejavy našich ľudí priniesli v celoštátnej akcii klady a prispejú k pevnejšiemu utuženiu jednoty robotníkov a roľníkov, ktorí budú organizovať prácu v mestách i na dedinách. Veď jej vedenie má byť zverené do rúk najlepších a najosvedčenejších pracovníkov.
Pred prevedením volieb bola naša obec rozdelená na 9 obvodov a pre každý obvod bol určený kandidát. S navrhnutou kandidátkou, zverejnenou na ľudovom zhromaždení, občania s menšími pripomienkami súhlasili.
Voľby do MNV a ONV boli prevedené v nedeľu dňa 16. mája vo vkusne a primerane vyzdobenej miestnosti tunajšej školy. Priebeh volieb bol vzorný. Na jedného kandidáta pripadlo priemerne 40 voličov. I keď voľby mali prebiehať tajne, veľká väčšina hlasov bola odovzdaná verejne. Za navrhnutých kandidátov hlasovalo ... voličov. Nesúhlas s kandidátmi prejavili občania škrtnutím kandidátky. Do národ. výboru boli za členov zvolení nasledujúci občania:

  • Malovec Ján - predseda
  • Horvát Jozef - podpredseda
  • Poláčik Július - tajomník
  • Hudzovič Emil - ved. pôdohosp. odb.
  • Zachar Peter - ved. obchod. odb.
  • Bokor Pavol - ved. staveb. odb.
  • Kyseľ Peter - ved. škol. a kult. odb.
  • Bokorová Amália - ved. zdravot. odb.
  • Kyčinová Anna –

Ako vidieť, v novozvolenom výbore sú zastúpení aj starí členovia.
So zreteľom na prácu a verejné úlohy bola práca národ. výboru podelená na odbory. Voľba predsedu národ. výboru a zadelenie odborov jednotlivým členom sa uskutočnilo dva týždne po voľbách na slávnostnom zasadaní MNV.
Aby práca odborov prebiehala úspešne a hladko, bola pri každom vytvorená pracovná komisia o 2-3 členoch, ktorá má riešiť a prejednávať pracovné úlohy, vyplývajúce z odboru. Uzávery a rozhodnutia má príslušný vedúci odboru predkladať na schválenie rade MNV, ktorú tvorí predseda, podpredseda a tajomník.
V bežnom roku boli taktiež prevedené dňa 28. novembra voľby do Národ. zhromaždenia a Slov. národ. rady. Za tunajší obvod boli zvolení s. Takač a s. Botková.
Po prevedení volieb bol zreorganizovaný aj akčný výbor. Jeho zloženie je nasledovné:

Pri uskutočňovaní všetkých úloh, ktoré z úradu vyplývali, ľudová správa vychádzala z uznesenia strany a vlády.
Mravná a ideologická výchova obyvateľstva sa počas celého roku zaisťovala rôznymi formami, pričom sa využívala každá vhodná príležitosť. No najčastejšie sa tak dialo pri verejných zhromaždeniach: schôdze, hovory, združenia rodičov, slávnosti a besiedky, divad. predstavenia a filmy. Všetky slávnosti boli prevedené úspešne, na schôdzach a pohovoroch sa zúčastňoval primeraný počet obyvateľov, poväčšinou mužov. Na slávnostiach a divadlách mali viac účasť ženy. Program na príležitostné slávnosti pripravovala zväčša škola.
V bežnom roku boli s úspechom prevedené dve divadelné hry. Poriadateľom prvej, s názvom ... bola MHJ. S touto hrou boli naši divadelní ochotníci na zájazde vo viacerých obciach na okolí. Rozprávkovú hru „Soľ nad zlato“ zahrali žiaci tunajšej národ. školy s naozaj hodnotným prevedením. – okresným a krajským putovným kinom bolo poriadaných v obci viac filmových predstavení, no nie s patričnou účasťou obyvateľov, keďže premietanie filmov bolo zaradené zväčša na pracovné dni a v niekoľkých prípadoch v období nárazových prác, čo pre tunajšie roľnícke prostredie nijako nevyhovuje.
Životná úroveň obyvateľov pekne stúpa. Vzrástol počet rádioprijímačov, v rodinách sa začínajú objavovať elektrické práčky. Zlepšuje sa bytová úroveň, no zvlášť je pozoruhodná náročnosť v obliekaní našej mládeže, najmä dievčenskej. Prvenstvo vedie mládež zamestnaná v okolitých podnikoch, a po jej príklade sa usiluje kráčať aj ostatná mládež.
O mravnej úrovni sa však nemožno vyjadriť uspokojivo. Neúcta, zvlášť u mladých, závisť, nenávisť a krádeže sa rozmáhajú. Trapné je, že ponosy na mládež rastú. – v dolnej polovici dediny bolo v sezónnom období rušno. Cez obec bola prepravovaná hlina, štrk, beton atď., potrebný to materiál na novostavanú cestu Trakovice – Madunice. Zem vozili z brehu na dolnom konci dediny, alebo z úvozu a jeho blízkeho okolia, nachádzajúcom sa na žlkovsko-trakovickom chotári, ktorým prechádza nová cesta. Pri kopaní zeme boli nájdené cenné archeologické vykopávky. Cesta na dolnom konci dediny, ďalej smerom na Červeník je po ťažkých vozidlách veľmi zničená.
Počas roka bol pod vplyvom všeobecného stavebného ruchu a viacerých obyvateľov vzbudený záujem o stavbu ďalších rodinných domov. U MNV dožadujú sa jednotlivci zaistenia stavebných pozemkov pri ceste Ratkovce – Žlkovce prvé prípravy pre začatie stavieb.
Poveternostné podmienky počas celého roku boli zväčša nepriaznivé. Januárový sneh sa náhle roztopil a neuspokojil žíznivú zem, ktorá tak veľmi potrebovala vlahu. Neskoré mrazy v jarnom období zavinili vo veľkej miere zamrznutie zemiakov, fazule a tiež kukurice, bezdáždie a častejšie snehové vetry po teplých dňoch mali zlý vplyv na rastlinstvo vôbec. Letné mesiace boli teplé a suché, kým v juho- a stredoslovenských oblastiach búrky zavinili veľa škody. Jeseň bola teplá a daždivá. Výdatné dažde dôkladne zavlažili zem, čo bude mať akiste dobrý vplyv na budúcu úrodu. Zima bola do konca roka mierna. Niekoľko ráz napadnutý sneh sa dlhšie neudržal.
Nepriaznivé počasie malo za následok slabú úrodu podobne , ako to bolo aj minulého roku. Zvlášť bola slabá úroda zemiakov a krmovín. Úroda sliviek bola dobrá až bohatá miestami, no ostatného ovocia, najmä jabĺk, bolo málo. – Behom roku bol na ovocných stromoch veľký výskyt škodcov: bekyne zlatochvostej a priastevníka amerického, ktorých ničenie pre veľký výskyt a viaceré generácie v roku bol veľmi obťažný a priam nemožný. V mnohých prípadoch aj pre ľahostajnosť a nevšímavosť jednotlivcov zostali stromy v letných mesiacoch čiastočne alebo aj úplne bez lístia. Zožrali ho húsenice spomínaných škodcov.
V roku 1954 sa narodilo ... detí, z toho ... chlapcov, ... dievčat. Zomrelo ... občanov, ... mužov, ... žien.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka