Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

1953

Nasledujúci rok 1953 doniesol veľa nového a zvláštneho. Charakter týchto novôt bol zväčša celoštátny a tým jeho vnášanie do života bolo akútnejšie a veľkorysejšie.
Ako jedna zo základných novôt pre tunajšiu poľnohospodársku obec bolo už začiatkom roku platné zákonné opatrenie o dodávkových povinnostiach. Na základe toho tak rastlinné ako živočíšne dodávkové povinnosti maly byť a aj boly prevádzané cez celý rok na území štátu jednotne pre túže oblasť a výmeru, no odstupňované so zreteľom na rozsah obrábanej pôdy. Plánovanie dodávok rozpisovou komisiou ktoré v minulých rokoch v našej obci ako aj po iných miestach, narobilo mnoho nepríjemnosti a zla, pre tento rok odpadlo. Rozpisová komisia previedla iba vyčíslenie plánu výroby a dodávok podľa rozsahu pôdy na základe úradne vydaných kalkuliek.
Na plnenie dodávkových povinností sa pozerali obyvatelia cez celý rok vážne a prevádzali ho dôsledne. Viacerí v snahe splniť predpísanú dodávku odovzdali mlieko, vajcia a ošípané i vtedy, keď pre neodbornosť hospodárenia a epidemické uhýňanie hydiny a ošípaných, sami sa museli zriecť doma vyrobených článkov ako mlieka, masla, masti atď. – V tomto roku najmä plnenie dodávok ošípaných bolo sťažené hynutím týchto, čo sa v druhej polovici roka ešte rozšírilo a pretiahlo skoro do konca roka. Podobne bola ťažkosť s dodávkou vajec pre epidemické hynutie hydiny.
So zreteľom na spomenuté nepredvídané ťažkosti a pohromy musí sa snaha miestnych roľníkov splniť si dodávkové povinnosti hodnotiť pochvalne. Na rok 1953 určený dodávkový plán a to:

  • 25070 – hovädziny
  • 106803 l – mlieka
  • 31985 – bravčoviny
  • 80757 – vajíčok
  • – pšenice – jačmeňa
  • – raži – kukurice

splnili do konca kalendárneho roku z rastlinnej výroby na 96%, zo živočíšnej výroby na 85%.
Žatva za priaznivého počasia prebiehala hladko a plnenie dodávok obilia prevádzalo sa priamo od mláťačiek. Podobne vďaka dobrému počasiu, ľahko sa vykonaly tiež jarné a jesenné práce. Úrody dajú sa hodnotiť ako dobré. Priemerný výnos z hektára sa odhadol asi 25 q. Žatva sa začala okolo 12. júla a koncom mesiaca boly v prúde aj mlatby.
V rôznych formách prevádzané úsilie o socializáciu dediny a súkromného pôdohospodárstva na kolektívne, nenachádza aj v tomto roku žiadny ohlas. Preto v prvej polovici júla pred samou žatvou prišla do obce agitačná kolona, ktorej členovia osobným presviedčaním a cestou osobne zhotoveného rozhlasu sa snažili počas dvojtýždenného pohybu v obci získať miestnych roľníkov pre vstup do JRD. Záujem o túto vec sa ani teraz nevzbudil a tak stará členská základňa sa nemohla rozšíriť a preto nedošlo k pretvoreniu doterajšieho JRD II. typu na vyšší typ.
Posledný mesiac prvého štvrťroku prekvapil obyvateľstvo dvoma udalostiami, z ktorých prvá bola až charakteru svetového, druhá celoštátneho. Dňa 5.III.53 zomrel po kratšom ochorení veľký muž a vzácny bojovník za ľudské práva s. J.V.Stalin, dňa 14.III.53 druhý veľký človek, prezident Československej republiky s. K.Gottwald. Pretože obidve úmrtia, najmä v druhom prípade prišly náhlo, všetok ľud obzvlášť nepríjemne a bolestne prekvapily. Zprávy o smrtiach prijali naši občania s hlbokým žiaľom. Úctu voči zosnulým a vďaku za ich prácu miestni obyvatelia prejavili vzdaním holdu pri katafalkoch zostrojených v oboch prípadoch na MNV, kde do priebehu pohrebov menovaných zosnulých stála čestná stráž. Miestnych pietnych slávností pri katafalku sa zúčastnili naši dojatí občania v hojnom počte.

Menová reforma vyhlásená rozhlasom dňa 31.V.53, neočakávane prekvapila, ba v mnohých prípadoch až ohromila našu obec. Dňom 1. júna 1953 vládnym opatrením bol zrušený všetok viazaný obchod a zavedený odpredaj všetkých článkov navoľno podľa novoupravených maloobchodných cien. Bola prevedená menová reforma v tom zmysle, že všetky peniaze, nachádzajúce sa v domácej úschove, boly prepočítané nasledovne: Čiastka 300 Kčs, ponechaná na každého člena v domácnosti, bola vymenená v pomere 1:5. To znamená, že za starých 300 Kčs dostal občan 60 Kčs nových. Ostatok peňažitej hotovosti, ktorú mali ľudia doma, bol prepočítaný bez ohľadu na jeho veľkosť v pomere 1:50, čiže za starých 50 Kčs bola vyplatená 1 Kčs nová. Vklady, poistky, pôžičky a pod. boly prepočítané takto: do 5.000 Kčs v pomere 1:5, od 5.000 Kčs v pomere 1:10.
Výmena sa ukončila dňom 5.VI.53 a realizovala sa v každej obci. Podľa výmeny sa dalo zistiť, že obyvatelia si na vlastnú škodu držali úspory doma poväčšinou. Viacerí jednotlivci mali vysoké úspory, a to 200.000 Kčs až 300.000 Kčs.
Žlkoviec sa priamo dotýka prestavba frekventovanej cesty Bratislava – Žilina, ku ktorej sa prikročilo hneď v prvých týždňoch jari. Novostavaný úsek je vo veľkej miere naplánovaný cez žlkovský chotár. Cieľom jeho výstavby je odstrániť veľký oblúk, ktorý terajšia cesta vytvára tým, že vedie cez Leopoldov. Výstavba tohto úseku má potrvať dľa plánu štyri roky. Takto sa naskytol pre mnohých našich ľudí vhodný zdroj zárobku najmä v zimných mesiacoch. Viacerí jednotlivci prijali stavbu cesty s akýmsi rozhoršením, keďže premiestnením novej cesty na ich pozemkoch prišli o dosť veľké plochy pôdy a v mnohých prípadoch boly role rozpoltené. Nový úsek cesty záujme len v žlkovskom chotári 16,5 ha obrábanej pôdy.

V MNV ako aj v masových organizáciách sa počas každého roku javí čím väčšia skleslosť v práci. Členovia sa nedostavovali na schôdze, pridelené úlohy prijímali neochotne a zväčša ich konaly tie isté osoby. O členstvo v MNV, počet ktorého tvoria štyria ľudia, nie je medzi občanmi záujmu. Takto rast dediny zaostal, práca nešla dosť pružne a úspešne:
Na základe zákona o organizácii SNB doterajšie stanice Sboru národ. bezpečnosti boly zrušené a miesto týchto sa vytvorily z jednej – dvoch obcí okrsky, ktoré z hľadiska bezpečnosti usmerňuje a za ne zodpovedá jeden člen SNB. V tomto roku bola zriadená v Žlkovciach s jedným členom stanica – SNB pre vedenie okrsku Žlkovce, Ratkovce, Malženice.
Kultúrno-osvetová činnosť cez celý rok bola príkladná. Svedčia o tom predvedené divadelné predstavenie, prednášky, príležitostné oslavy, spomienky na pamätné dni atď. Najväčší úspech mala divadelná hra „Otec“, za réžie riad. školy Kyseľa P. Predviedli ju členovia MHJ a mládež. K zriadeniu domu osvety pre nedostatok obytných priestorov ani tento rok nedošlo.
V bežnom roku po dlhšej prestávke začal sa v obci rozvíjať stavebný ruch. Do konca roka boly dohotovené dva domy, ktoré majitelia začali aj obývať. Tretí rodinný dom zostal zatiaľ rozstavaný. Taktiež sa previedla v tomto roku čiastočne adaptácia časti bývalej školskej budovy na garáž pre autobus.
V jeseni pri slávnostnej príležitosti bola okresným hasič. sborom pridelená tunajšiemu hasič. sboru motorová striekačka, ktorej sa potešil nielen požiar. sbor, ale aj všetci občania.
Zdravotný stav dospelých i detí bol vcelku dobrý. U žiakov sa vyskytol epidem. mums, pre ktorý došlo k prerušeniu vyučovania na kratší čas. V jarnom období boly niekoľké deti napadnuté šarlachom. V krátkom čase sa v nemocnici uzdravily. Populácia sa oproti minulosti skoro nezmenila. Narodilo sa ...
Životná úroveň obyvateľov za tento rok zas vzrástla. Dá sa tak posúdiť podľa zvýšených nárokov na bývanie, šatenie a stravovanie, taktiež sa prejavily hygienické, kultúrne potreby a pod. No z hľadiska mravného úroveň u našich ľudí nemožno pochváliť. Navonok sa zdá, že sú mravne založení. V skutočnosti rôzne neprístojnosti, prečiny vyjavené a viac tajné dokazujú opak. Vyskytly sa krádeže medzi susedmi, odcudzovanie hospodárskych produktov na poli, vyrubovanie stromov, anonymné udávania atď. Všednou vecou je pálenie liehu načierno z rôznych produktov, čo sa doposiaľ ani patričným orgánom nepodarilo zúplna likvidovať.
Na ovocie bol aj tento rok akosi nepriaznivý, najmä na jablká a hrušky. Vyvíjajúce ovocie do sberu zväčša opadlo ako červivé alebo nahnité. Aj obrané ovocie nemalo trvácnosti. Čerešní bolo primerane, slivák hodne, kríkového ovocia dosť. – Zo škodcov na ovocných stromoch sa v tomto roku veľmi rozšírila bekyňa zlatochvostá (?- pozn. M.S. 2007-01-03). Jej ničenie i na opätovné príkazy väčšina ľudí zanedbávala. Vo viacerých prípadoch bol pozorovaný výskyt priastevníka amerického. V ojedinelých prípadoch sa našly stromy, napadnuté červom saniosským. Na okopaninách a obilí nebol pozorovaný žiadný väčší výskyt hmyzu.
Zimné počasie bolo krátke, zväčša bez snehu a vlhké. Začiatkom marca boly v prúde jarné práce a 20. marca sa započalo s výsadbou zemiakov. No v druhej štvrtine mája už bujnú vegetáciu prekvapili štyri silné mrazy, za ktorých zmrzlo zväčša všetko citlivé rastlinstvo – zemiaky, paradajky, fazuľa, kukurica, orechy. Zmrznutú kukuricu a paradajky museli znova vysádzať. Úroda zemiakov bola prirodzene slabšia. Do júla boly podmienky na rast dosť prajné pre dostatok vlahy. No jeseň na úkor okopanín bola zas suchá. Aj úroda hrozna bola pre májové mrazy pomerne k lanskému roku slabšia.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka